1. ഭരഥൻ

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. രാജാവ്
  4. ലോകപാലകൻ
 2. ഭരതൻ

  1. നാ.
  2. ശ്രീരാമൻറെ അനുജന്മാരിൽ ഒരാൾ
  3. ദുഷ്യന്തനു ശകുന്തളയിൽ പിറന്ന പുത്രൻ
 3. ഭാരതൻ

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. അർജുനൻ
  4. നടൻ
  5. ഭരതൻറെ സന്തതി
  6. ഭാരതീയൻ
  7. ഭാരതശാസ്ത്രജ്ഞൻ
 4. ഭൃതൻ

  1. നാ.
  2. ഭൃത്യൻ
  3. കൂലിവേലക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക