1. ഭരദേവത

    1. നാ.
    2. കുടുംബത്തിൻറെയോ ദേശത്തിൻറെയോ രക്ഷയുടെ ചുമതല (ഭരം) ഉള്ളതായി സങ്കൽപിക്കപ്പെടുന്ന ദേവത, പരദേവത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക