1. ഭരി

  1. വി. പദാന്ത്യ.
  2. ഭരിക്കുന്ന
  3. പോറ്റുന്ന
 2. ഭാരി1

  1. വി.
  2. തടിച്ച
  3. വലിയ
  1. നാ.
  2. ചുമട്ടുകാരൻ
  1. വി.
  2. ഭാരമുള്ള
  3. നീളമുള്ള
 3. ഭാരി2

  1. നാ.
  2. സിംഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക