1. ഭരിത

  1. വി.
  2. നിറഞ്ഞ
  3. പച്ചനിറമുള്ള
  4. ഭരിക്കപ്പെട്ട
 2. ഭാരിത

  1. വി.
  2. ഭാരം കയറ്റിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക