1. ഭരിപ്പ്

    1. നാ.
    2. ഭരണം
    3. ഊട്ടുപുരയിലെ അധികാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക