1. ഭല്ലകം

    1. നാ.
    2. ഓടമരം
    3. വലിയ പലകപ്പയ്യാനി
    4. ഭല്ലുകം, കരടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക