1. ഭവ

  1. വി.
  2. ഉണ്ടാകുന്ന, ജനിക്കുന്ന
 2. ബാവാ

  1. നാ.
  2. പൂജ്യനായ പിതാവ്
 3. ഭവി2

  1. നാ.
  2. ജന്തു, മനുഷ്യൻ
 4. ഭാവി1

  1. വി.
  2. അഴകുള്ള
  3. ഭവിക്കാനുള്ള, തീർച്ചയായും വന്നുകൂടുന്ന, പിൽക്കാലത്തു സംഭവിക്കുന്ന
 5. ഭാവി2

  1. നാ.
  2. വരാനുള്ള കാലം, ഭാവികാലം
  3. ഭാവം (പ്ര.) ഭാവിശ്രയഃപിശുനശകുനം = വരാൻപോകുന്ന ശ്രയസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷണം
 6. ഭു(വ്)

  1. നാ.
  2. ലോകം
  3. യാഗാഗ്നി
  4. വസ്തു
  5. ഭൂമി, പഞ്ചഭൂതങ്ങളിൽ ഒന്ന്
  6. സ്ഥലം, തറ
  7. (പദാത്യ) ഭവിച്ചവൻ ഉദാഃ ചിത്തഭൂവ് = മനസിജൻ
 7. ഭുവി

  1. അവ്യ.
  2. (ഭുശബ്ദത്തിൻറെ ആധാരികാ ഏ.വ.) ലോകത്ത് (ഭൂമിയെന്ന അർത്ഥത്തിൽ ചിലകവിതകളിൽ പ്രയോഗം കാണാം)
 8. അശ്ലേഷാഭവൻ, -ഭുവ്

  1. നാ. ജ്യോ.
  2. കേതുഗ്രഹം
 9. ഭവി1

  1. വി.
  2. ഭവിക്കുന്ന
 10. മധ്യമങ്ങൾ (ബ.വ.)

  1. വ്യാക.
  2. യ ര ല വ എന്നീ വർണങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക