1. ഭവച്ഛിത്ത്

    1. വി.
    2. സംസാരബന്ധം നശിപ്പിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക