1. ഭവനകാന്തം

    1. നാ. ശില്‍പ.
    2. ഒരുതരം പ്രാസാദം (പത്തുനിലയുള്ളത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക