1. ഭവനപതി

    1. നാ.
    2. ഗൃഹനായകൻ, കാരണവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക