1. ഭവനീയ

    1. വി.
    2. ഭവിക്കാറായ, വരുവാനുള്ള
  2. അനുഭവ്യ -ഭവനീയ

    1. വി.
    2. അനുഭവിക്കാൻ തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക