1. ഭവസാഗരം

    1. നാ.
    2. ഭവാബ്ധി, തുടരെത്തുടരെയുള്ള ജന്മമാകുന്ന കഷ്ടപ്പാട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക