1. ഭവാദൃശ

    1. വി.
    2. അങ്ങയെപ്പോലെയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക