1. ഭവാനുഗ1

    1. വി.
    2. സ്വാഭാവികമായ
  2. ഭവാനുഗ2

    1. നാ.
    2. ഛായ, നിഴൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക