1. ഭവാന്തരം

    1. നാ.
    2. മറ്റൊരു ജീവിതം
  2. ഭാവാന്തരം

    1. നാ.
    2. മറ്റൊരവസ്ഥ (ഒന്നിൽനിന്നു മറ്റൊരവസ്ഥയിലേക്കുള്ള മാറ്റം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക