1. ഭവാബ്ധി

    1. നാ.
    2. സംസാരസമുദ്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക