1. ഭവിക

  1. വി.
  2. ശുഭമായ
  3. ഭാഗ്യമുള്ള
 2. ഭാവിക

  1. വി.
  2. ഭാവിയിൽ ഉള്ള, വരുവാനുള്ള
  3. സ്വഭാവേനയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക