1. ഭവിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. ഉണ്ടാകുക, ആയിത്തീരുക, സംഭവിക്കുക
 2. ഭാവിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. ചേർക്കുക
  3. തുടങ്ങുക
  4. കാണിക്കുക
  5. നിശ്ചയിക്കുക, നിരൂപിക്കുക
  6. നടിക്കുക
  7. ധ്യാനിക്കുക. "മിടുക്കുഭാവിച്ചാൽ മിടുക്കനാകുമോ?" (പഴ.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക