1. ഭവിതവ്യ

    1. വി.
    2. ഭവിക്കാനുള്ള, സംഭവിക്കേണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക