1. ഭവിതവ്യം

    1. നാ.
    2. ഭവിക്കാനുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക