1. ഭവിതാവ്

    1. നാ.
    2. ഭവിക്കുക ശീലമായിട്ടുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക