1. ഭവില

    1. വി.
    2. ഉള്ള
    3. ജീവിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക