1. ഭവിഷ്ണു1

  1. വി.
  2. ഭവിക്കാനുള്ള, ഭവിക്കുന്ന, ഉണ്ടാകുന്ന
  3. ഭാവിയിലുള്ള
 2. ഭവിഷ്ണു2

  1. നാ.
  2. ഭവിക്കുക ശീലമായിട്ടുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക