1. ഭവിഷ്യത്ത്

    1. നാ.
    2. ഭാവി
    3. ഫലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക