1. ഭവി1

  1. വി.
  2. ഭവിക്കുന്ന
 2. ഭവി2

  1. നാ.
  2. ജന്തു, മനുഷ്യൻ
 3. ഭാവി1

  1. വി.
  2. അഴകുള്ള
  3. ഭവിക്കാനുള്ള, തീർച്ചയായും വന്നുകൂടുന്ന, പിൽക്കാലത്തു സംഭവിക്കുന്ന
 4. ഭാവി2

  1. നാ.
  2. വരാനുള്ള കാലം, ഭാവികാലം
  3. ഭാവം (പ്ര.) ഭാവിശ്രയഃപിശുനശകുനം = വരാൻപോകുന്ന ശ്രയസ്സിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക