1. ഭവ്യം

  1. നാ.
  2. ഭാവി
  3. ശുഭം
  4. വിനയം
  5. വൈരപ്പുളി
  6. വർത്തമാനകാലം
  7. സാധ്യം, ഫലം
  8. അസ്ഥി
  9. ഉണ്മ
 2. ഭാവ്യം

  1. നാ.
  2. ബാവി, ബവിക്കാനുള്ളത്, അവശ്യം ഭവിക്കേണ്ടത്
  3. തീർച്ചചെയ്യാനുള്ളത്
  4. നിർവഹിക്കേണ്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക