1. ഭവ്യ1

  1. വി.
  2. നല്ല
  3. സുന്ദരമായ
  4. ശുഭമായ
  5. ഭാഗ്യമുള്ള
  6. ശാന്തമായ
  7. സത്യമുള്ള
  8. ഭവിക്കത്തക്ക, സംഭവിച്ചേക്കാവുന്ന
  9. പൂജ്യതയുള്ള, ശ്രഷ്ഠമായ
 2. ഭവ്യ2

  1. നാ.
  2. ശ്രീപാർവതി
  3. അത്തിത്തിപ്പലി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക