1. ഭഷകൻ

    1. നാ.
    2. നായ്
  2. ഭാഷകൻ

    1. നാ.
    2. സംസാരിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക