1. ഭഷണ, ഭഷണം

    1. നാ.
    2. നായ്
    3. നായുടെ കുര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക