1. ഭസ്മക്കഞ്ഞി

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം മരുന്നു കഞ്ഞി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക