1. ഭസ്മതൂലം

    1. നാ.
    2. മഞ്ഞ്
    3. പൊടിപറക്കൽ
    4. ഗ്രാമസമൂഹം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക