1. ഭസ്മഭൂത

    1. വി.
    2. മരിച്ച, ചാമ്പലായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക