1. ഭസ്മരോഗം

    1. നാ.
    2. അഗ്നിമാന്ദ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക