1. ഭസ്മശേഷൻ

    1. നാ.
    2. ഭസ്മം മാത്രമായവൻ, മരിച്ചുകഴിഞ്ഞവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക