1. ഭസ്മീകൃത

    1. വി.
    2. ഭസ്മമാക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക