1. ഭസ്മീഭവിക്കുക

    1. വി.
    2. നശിച്ച
    3. ഭസ്മമായ, ചാമ്പലായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക