1. ഭാ

  1. നാ.
  2. അഴക്, ശോഭ
  3. നിഴൽ, ഛായ
  1. -
  2. മലയാള അക്ഷരമാലയിലെ ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തെ അക്ഷരം.
  1. -
  2. വ്യഞ്ജനങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തേത്. പവർഗത്തിലെ ഘോഷം. നാദിയും മഹാപ്രാണവുമായ ഓഷ്ഠ്യവിരാമം.
 2. ശരഭൻ, -ഭു

  1. നാ.
  2. സുബ്രഹ്മണ്യൻ
 3. ഭീ

  1. നാ.
  2. പേടി, ഭയം
 4. ഭോ

  1. അവ്യ.
  2. എടോ
  3. ഹേ
  4. അല്ലയോ
 5. കമലഭവൻ, -ഭൂ

  1. നാ.
  2. ബ്രഹ്മാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക