1. ഭാംഗകം

    1. നാ.
    2. കീറിപ്പറിഞ്ഞ മുണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക