1. ഭാഗകൻ

    1. നാ.
    2. പങ്കിടുന്നവൻ
  2. ഭോഗികൻ

    1. നാ.
    2. കുതിരക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക