1. ഭാഗണ

    1. നാ.
    2. രാശിചക്രം
    3. ഭഗണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക