1. ഭാഗധേയൻ

    1. നാ.
    2. അവകാശി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക