1. ഭാഗഭാക്ക്

    1. നാ.
    2. പങ്കുകൊള്ളുന്നവൻ, പങ്കുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക