1. ഭാഗീരഥി

    1. നാ.
    2. ഗംഗാനദി
    3. ഗംഗയുടെ ഒരു ശാഖ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക