1. ഭാഗ്യക്കുറി

    1. നാ.
    2. ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാനായി നടത്തുന്ന കുറി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക