1. ഭാജകം

  1. നാ. ഗണിത.
  2. ഹാരകം (രണ്ടുരാശികളിൽ കീഴേത്, ഏതുസംഖ്യകൊണ്ടു ഭാഗിക്കുന്നുവോ അത് ഭിന്നസംഖ്യയിലെ ഛേദം)
 2. ബീജകം

  1. നാ.
  2. വിത്ത്
  3. വള്ളിമാതളം
  4. പ്രസവകാലത്ത് ശിശുവിൻറെ കൈകളുടെ സ്ഥിതി
 3. ബൈജികം

  1. നാ.
  2. ആത്മാവ്
  3. തളിര്
  4. ബീജസംബന്ധമായത്
  5. ഉത്പത്തികാരണം
  6. ഒരിനം എണ്ണ (മുരിങ്ങയിൽനിന്നെടുക്കുന്നത്)
 4. ഭുജഗം

  1. നാ.
  2. പാമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക