1. ഭാജിത

    1. വി.
    2. വിഭജിക്കപ്പെട്ട, ഭാഗിക്കപ്പെട്ട, പങ്കിട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക