1. ഭാജി1

  1. നാ.
  2. ഭൃത്യൻ
 2. ഭാജി2

  1. നാ.
  2. കഞ്ഞി, ചോറ്
 3. ബജ്ജി

  1. നാ.
  2. ഒരു പലഹാരം (കിഴങ്ങുകളോ കായ്കളോ നേരിയ പാളികളായി ചീകി എടുത്ത് മാവും മസാലയും ചേർത്ത കുഴമ്പിൽ മുക്കി എണ്ണയിലോ നെയ്യിലോ മൂപ്പിച്ചത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക