1. ഭാടകം

  1. നാ.
  2. വില
  3. വാടക
  4. കൂലി
 2. ബിഠകം

  1. നാ.
  2. ആകാശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക