1. ഭാടി

  1. നാ.
  2. വാടക
  3. കൂലി
  4. കുലടയുടെ സമ്പാദ്യം
 2. കപാലഭാന്തി, -ഭാതി, -ഭാടി

  1. നാ.
  2. ഹഠയോഗാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആറു വിധമുള്ളതിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക