1. ഭാട്ടൻ

  1. നാ.
  2. (കുമാരില) ഭട്ടൻറെ അനുയായി
 2. ഭട്ടൻ

  1. നാ.
  2. ബ്രാഹ്മണൻ
  3. സ്തുതിപാഠകൻ
  4. ഭട്ടതിരി
  5. ശത്രുക്കളെ ഉപാലംഭനം ചെയ്യുന്നവൻ, ഭടാധിപൻ (രാജാവ്)
  6. സ്വാമി (ഭർത്താവ്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക